Klient

Sklep e-commerce z elektronarzędziami i maszynami

Sytuacja wyjściowa

Doradcy K&K Consulting w odpowiedzi na zgłoszony przez Klienta problem wewnętrzny z szeroko pojętą polityką kadrową firmy (rotacja pracowników, brak ustrukturyzowanej siatki płac i systemu premiowego, brak systemu oceny okresowej pracowników, ograniczone odpowiednio wykwalifikowane zasoby ludzkie w najbliższej okolicy) zaproponowali współpracę w celu wypracowania lepszego funkcjonowowania w tym obszarze. Celem głównym jednakże było takie przygotowanie organizaji pracy i systemu wynagrodzeń aby możliwa była szybka i sprawna skalowalność systemu (mając na uwadze plany rozwojowe i inwestycyjne firmy).

Działanie

Przeprowadzenie konsultacji z zarządem firmy uzgodniono wprowadzenie usprawnień w następujących obszarach:

 • Opracowanie hierarchii stanowisk w całej firmie poprzez przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w oparciu o ustalone kryteria punktowania oddające oczekiwany poziom samodzielności/decyzyjności oraz wymagane kwalifikacje na dane stanowisko
 • Bazując na wynikach wartościowania stanowisk zaproponowanie zmian w polityce wynagrodzeń poprzez powiązanie kwot z wynikami wartościowania dla stanowiska (uwzględniając sytuację rynkową)
 • Przygotowanie narzędzia do wyliczania wynagrodzenia uwzględniającego kwotę podstawową powiązaną w wynikiem wartościowania oraz proponującą kwotę premii w oparciu o estymację założonych planów przychodowych (wyliczającą wartości w możliwie zautomatyzowany sposób w oparciu o weryfikowalne dane
 • Opracowanie systemu ocen okresowych i powiązanie go z przygotowanym systemem premiowym
 • Przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi przedstawicielami zidentyfikowanych stanowisk w firmie na temat wykonywanych obowiązków, organizacji pracy oraz proponowanych przez nich możliwości usprawnień
 • Przygotowanie narzędzia zbierającego dane na temat wszystkich stanowisk do przejrzystych kart stanowiskowych oraz przeliczenie zebranych danych na punkty dla każdego stanowiska
 • W oparciu o funkcjonujące metodologie wypłacania premii płacowych przygotowanie nowych zasad ich przyznawania i wypłacania. Opracowanie narzędzia zliczającego wysokość premii dla każdego stanowiska uwzględniające założone plany sprzedażowe oraz przeprowadzone wartościowanie
 • Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia oceny okresowej w metodologii 270stopni i przeprowadzenie oceny w oparciu o ankiety opisowe ale dające równocześnie możliwość skwantyfikowania uzyskanych wyników w oparciu o wyskalowane i wyważone istotnością kryteria
 • Powiązanie narzędzia wyliczającego premie z wynikami oceny okresowej pracowników
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia i użytkowania opracowanych narzędzi w postaci 2 warsztatów

Efekt

 • Wdrożenie narzędzia do wartościowania stanowisk w pracy w tym do nowopowstałych stanowisk
 • Wdrozenie narzędzia do zliczania wynagrodzeń zasadniczych oraz premii
 • Przeprowadzenie pilotażowego procesu oceny pracowników
 • Wdrożenie Systemu Ocen Okresowych
 • Przeprowadzenie warsztatów dla kadry zarządzającej obejmujących obsługę i wykorzystanie w praktyce wprowadzonych narzędzi
 • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt